Wybuch czarnobyl

Wybuch określa się jak daleko silną reakcję utleniania lub rozkładu, która polega na wielkim spalaniu gazów palnych, par, cieczy palnych albo pyłów lub włókien w sferze, wywołującą wzrost temperatury lub ciśnienia wraz z niosącą zniszczenia falą uderzeniową a efektem akustycznym.

Wybuch ma miejsce w odpowiednio określonych warunkach, i dokładnie wtedy, gdy stężenie surowca palnego znajduje się w ściśle określonym przedziale, który określany jest możliwością wybuchowości. Stężenie składnika palnego w możliwościom przedziale wybuchowości nie spowoduje wybuchu. Do powstawania wybuchu potrzebne istnieje też jedna energia, której inicjatorem mogą żyć takie czynniki jak iskry, które powstały podczas pracy organizacji i budów elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do bardzo cennej temperatury, wyładowania atmosferyczne oraz elektrostatyczne. Energia ta zwana jest małą energią zapłonu i tłumaczona jak bardzo niska energia kondensatora w obwodzie elektrycznym, którego rozwiązanie może wywołać zapłon mieszaniny i przenoszenie się płomienia w możliwościach warunkach badania. Explosion safety devices to dania przeciwwybuchowe, które przeznaczone są do lekturze w przestrzeniach szczególnie zagrożonych eksplozją.

Wartość najmniejszej energii zapłonu jest parametrem, który zezwala na ocenę zagrożenia wybuchem, który powstaje od istniejących w możliwościom terenie źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry, które powstają z pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, jak i iskry mechaniczne.

Paliwo pragnie zawierać związek z utleniaczem, i rozpoczęcie spalania wymaga czynnika inicjującego. Gorzej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz porusza się bo z atmosferą samorzutnie dzięki dyfuzji, i do wytworzenia chmury pyłowej wskazane jest mechaniczne mieszanie. Zminimalizowanie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, i w przypadku miałów jest brane za koniczny czynnik do jego zaistnienia. Wśród gazów utleniaczami prawdopodobnie istnieć zamiast tlenu np. fluor. Ciecze, jakie są utleniaczami to m.in. kwas nadchlorowy, nadtlenek wodoru a wśród ciał stałych utleniacze to: azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede wszystkim wszelkie ciecze, gazy, ale też ciała stałe.